Schrijf u in

 • Voornaam:

 • E-mail:

 • Ja, stuur me dagelijks een bijbelvers

 • Ja, contacteer me. Ik wil graag meewerken

 • Ja, hou me op de hoogte van cursussen en infosessies

En verder...

Bidden

Op deze pagina krijgt u een praktisch antwoord op deze vragen:

 • Wat is bidden?
 • Is bidden belangrijk in Gods ogen?
 • Is bidden krachtig?
 • Wordt een gebed altijd verhoord?
 • Hoe snel wordt gebed verhoord?
 • Hoe bidden?
 • Wat gebed niet is
 • Bidden of werken?
 • Individueel bidden of in groep?Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
10 Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden.Wat is bidden?

In ruime zin: spreken met God, in twee richtingen. In enge zin: God iets vragen.

Het is heel eenvoudig. Kinderen kunnen het. Iedereen kan het. Het is alsof je praat met een Vader waar je heel veel respect voor hebt. (Klik hier voor enkele voorbeelden van bidden)  


Is bidden belangrijk in Gods ogen?

Ja, Jezus bad ook. Hij bad dikwijls en soms heel lang; soms zelfs een volledige nacht door. Hij zou dit niet doen als dit niet belangrijk zou zijn. Enkele voorbeelden?

 • En het geschiedde in die dagen, dat Hij naar het gebergte ging om te bidden, en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God.  En toen het dag geworden was, riep Hij zijn discipelen tot Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde (Lucas 6:12-13)
 • En vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op en ging naar buiten en Hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar. Maar Simon en die met hem waren, gingen Hem achterna, en zij vonden Hem en zeiden tot Hem: Allen zoeken U. En Hij zeide tot hen: Laten wij elders heengaan, naar de naburige plaatsen, opdat Ik ook daar predike; want daartoe ben Ik uitgegaan. En Hij ging prediken in hun synagogen in geheel Galilea, en de boze geesten dreef Hij uit. (Marcus 1:35-39)
 • En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende, en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen. (Lucas 3:21-22)
 • Jezus bad ook voor Hij gekruisigd ging worden. (Lukas 22:39-46) 
 • En het geschiedde, terwijl Hij in het gebed was, dat het aanzien van zijn gelaat anders werd, en zijn kleding werd stralend wit. (Luc 9,29)

 • En het geschiedde, terwijl Hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen Hij ophield, tot Hem zeide: Here, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. (Lucas 11:1)

 • Toen werden kinderen tot Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; doch de discipelen bestraften hen. (Mattheus 19:13)
 • En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, (Joh 14,16)


Misschien is het daarom dat Jacobus ons zegt: "Gij hebt niets, omdat gij niet bidt." (Jacobus 4:2) Als dat niet aantoont dat bidden belangrijk is in Gods ogen!


Is bidden krachtig?

Zeer zeker, anders zou Jezus dat niet hebben gedaan; Hij zou er zeker niet zo veel energie hebben ingestoken. Maar in de Bijbel staan ook een paar prachtige beloften inzake bidden:

 • Mat 7:7 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. 9 Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven?  10 Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? 11 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.

 • Markus 11:22 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God. 23 Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. 24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden. 25 En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. 26 Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven. (Markus 11:12-26)

 • Mattheus 21:22 En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.

 • Lucas 11:13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden? 14 En Hij was bezig een boze geest uit te drijven en deze was stom. En het geschiedde, toen de geest uitgevaren was, dat de stomme sprak. En de scharen verwonderden zich. (Lucas 11:5-14)


Wordt een gebed altijd verhoord?

Als we bidden naar Gods wil worden we altijd verhoord.

Soms weten we echter niet goed wat we best bidden (Rom 8:26). Als we niet bidden naar Gods wil, worden we niet verhoord. Meer en meer merk ik dat de 'kunst' van gebed vooral vragen is wat God wilt dat we bidden, en dit dan bidden.


Hoe snel wordt gebed verhoord?

God doet alle dingen meewerken voor ons, die naar zijn voornemen geroepen zijn (Rom 8:28). Hij verhoort dan ook altijd ons gebed op het moment dat het best is voor ons. Soms gaat dit super snel. En soms duurt dit veel langer dan we zelf wel zouden willen.


Hoe bidden?

Jezus' discipelen vroegen dit ook. (Lucas 11:1 En het geschiedde, terwijl Hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen Hij ophield, tot Hem zeide: Here, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.) Jezus antwoordde toen en legde hen uit hoe ze konden bidden. Als voorbeeld gaf Hij toen het Onze Vader.

 • Jezus waarschuwde voor hoogmoed in gebed: " Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden." (Lucas 18:9-14)
 • Mat 6:5 En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. 6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.  7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. 8 Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. 9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; ...
 • Volharden: "Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.(Lucas 18:1) (Lucas 18:1-8)
 • Markus 12:40 die de huizen der weduwen opeten en voor de schijn lange gebeden uitspreken: dezen zullen een zwaarder oordeel ontvangen.
 • Bidt niet om uw eigen begeerten te vervullen "Of, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen" (Jacobus 4:3). 

 

 Wat gebed niet is

 • Gebed is niet 'elkaar informeren over wat medechristenen hebben verkeerd gedaan' (bij samen bidden)
 • Gebed is niet 'andere imponeren' 
 • Gebed is niet 'God te proberen imponeren', dat lukt toch niet
 • Gebed is niet 'God informeren', Hij weet al alles
 • Gebed is niet 'God forceren om Zijn beloftes toe te passen'

Gebed is vragen wat God op uw hart legt, zodat u bidt naar zijn wil en uw gebeden verhoord worden.  


Vooral bidden of vooral werken?

 • Jezus was bijzonder actief. Anders zou Hij nooit in drie jaar zo veel hebben kunnen bereiken dat je er de evangeliĆ«n kon mee vullen. ("Johannes 21:25 Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft; indien deze een voor een beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken , die geschreven werden, niet kunnen bevatten.)  
 • Mocht Hij gedacht hebben dat Hij door 'bidden alleen' de wereld zou verbeteren, zou Hij het zo gedaan hebben.


Bidden : Individueel of in groep ?

Jezus bad alleen:

 • En het geschiedde, terwijl Hij in het gebed alleen was, dat de discipelen in zijn nabijheid waren en Hij vroeg hun en zeide: Wie zeggen de scharen, dat Ik ben? (Luc 9,18)
 • En toen Hij de scharen weggezonden had, ging Hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was Hij daar alleen. (Mat 14,23)

 • Toen ging Jezus met hen naar een plaats, genaamd Getsemane, en Hij zeide tot de discipelen: Zet u hier neder, terwijl Ik heenga om daar te bidden. (Mat 26,36)

 • En toen Hij afscheid van hen genomen had, ging Hij naar de berg om te bidden. (Mar 6,46)

 • Doch Hij trok Zich terug in de eenzame plaatsen om te bidden. (Luc 5,16)


Er staat een paar keer vermeld in het Nieuwe Testament dat de eerste discipelen vergaderd waren in gebed. Bidden in groep kan dus, Bijbels gezien. Nergens kunnen we echter afleiden dat systematisch (vb. wekelijks) bidden in groep een Bijbelse opdracht is.