Schrijf u in

 • Voornaam:

 • E-mail:

 • Ja, stuur me dagelijks een bijbelvers

 • Ja, contacteer me. Ik wil graag meewerken

 • Ja, hou me op de hoogte van cursussen en infosessies

En verder...

Geestelijk overspelEnkel teksten uit Oude Testament die dit illustreren:

 • Richt 2:17 Ook naar hun richters luisterden zij echter niet, maar liepen overspelig andere goden na en bogen zich daarvoor neder; zij haastten zich om af te wijken van de weg die hun vaderen bewandeld hadden door te luisteren naar de geboden des HEREN; zij handelden niet naar behoren. (NBV)
 • Richt 8:27 Gideon dan maakte daarvan een efod en plaatste die in zijn stad Ofra. Daar bedreef geheel Israël er overspelig afgoderij mee; hij werd voor Gideon en zijn huis tot een valstrik. (NBG)
 • 1 Kron 5:25 Maar toen zij ontrouw werden jegens de God hunner vaderen en de goden van de volken des lands, die God vóór hen had verdelgd, overspelig naliepen, 26 wekte de God van Israël de geest op van Pul, de koning van Assur, namelijk de geest van Tillegatpilneser, de koning van Assur, en deze voerde hen weg: de Rubenieten, de Gadieten en de helft van de stam Manasse. En hij bracht hen naar Chalach, Chabor, Hara en de rivier van Gozan, waar zij zijn tot op de huidige dag. (NBG)
 • Ps 106: 36 zij dienden hun afgoden,
  die hun tot een valstrik werden,
  37 zij offerden hun zonen
  en hun dochters aan de boze geesten;
  38 ook vergoten zij onschuldig bloed,
  het bloed van hun zonen en dochters,
  die zij offerden aan de afgoden van Kanaän,
  zodat het land door bloedschuld werd ontwijd.
  39 Zij verontreinigden zich door hun werken,
  pleegden overspel door hun daden.
  40 Toen ontbrandde de toorn des HEREN tegen zijn volk,
  en Hij gruwde van zijn erfdeel; (NBG)
 • Eze 6: 9 Dan zullen onder de volken, naar wier gebied zij gevankelijk zullen zijn weggevoerd, uw ontkomenen aan Mij denken, als Ik hun ontuchtig hart verbroken heb, dat van Mij is afgeweken, en hun ogen die overspelig naar hun afgoden lonkten; dan zullen zij van zichzelf walgen om het kwaad, dat zij in al hun gruwelen gedaan hebben. (NBG) (NIV: 9 Then in the nations where they have been carried captive, those who escape will remember me—how I have been grieved by their adulterous hearts, which have turned away from me, and by their eyes, which have lusted after their idols. They will loathe themselves for the evil they have done and for all their detestable practices. 10 And they will know that I am the LORD; I did not threaten in vain to bring this calamity on them)
 • Eze 23:35 Daarom, zo zegt de Here HERE, omdat gij Mij vergeten en Mij achter uw rug geworpen hebt, draag dan ook uw ontucht en uw hoererij! (NBG)
 • Hos 4:11 Ontucht, wijn en most nemen het verstand weg. 12 Mijn volk raadpleegt zijn hout, en zijn staf moet het voorlichten. Want een geest van ontucht doet hen dwalen, zodat zij zich in ontucht aan hun God onttrekken. (NBG)
 • Hos 5:4 Hun daden gedogen niet, dat zij zich bekeren tot hun God. Want een geest van ontucht woont in hen, en de HERE kennen zij niet.  (NBG)
 • Hos 9:1:1 Verheug u niet, Israël, tot jubelens toe, als de volkeren, want gij zijt overspelig van uw God afgeweken, gij hebt het loon der ontucht liefgehad op alle dorsvloeren van het koren. (NBG)   (NIV: Do not rejoice, O Israel;
         do not be jubilant like the other nations.
         For you have been unfaithful to your God;
         you love the wages of a prostitute
         at every threshing floor.)Dit ging over de Joden. Maar dit mag zeker geen aanleiding geven tot Jodenhaat. Mocht er een Bijbel bestaan waarin God zijn visie op de Christenen van de laatste decennia zou neerschrijven, zoals destijds met de Joden het geval was, dan denk ik dat God ook heel veel zou schrijven over het geestelijk overspel van Christenen.