Schrijf u in

 • Voornaam:

 • E-mail:

 • Ja, stuur me dagelijks een bijbelvers

 • Ja, contacteer me. Ik wil graag meewerken

 • Ja, hou me op de hoogte van cursussen en infosessies

En verder...

Kan Jezus u genezen?

Genezing; iets voor u?  

We behandelen hier achtereenvolgens enkele vragen:
 1. Kan Jezus genezen?
 2. Wil Jezus u genezen?
 3. Wil Jezus u nu genezen?
 4. Wat is er voor nodig?
 5. En wat als geneesmiddelen nodig zijn? Of een operatieve ingreep?
  Kan Jezus genezen? Kon Jezus genezen toen Hij op deze aarde rond liep? Enkele van de vele voorbeelden waar Jezus genas:
 • Mattheus 4:23 En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. (context)
 • Mattheus 8:3 En Hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid. (context)
 • Mattheus 8:16 Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, (context)
 • Mattheus 9:35 En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. (context)
 • Mattheus 12:13 Toen zeide Hij tot die mens: Strek uw hand uit. En hij strekte haar uit en zij werd weder gezond gelijk de andere. (context)
 • Mattheus 12:22 Toen bracht men een bezetene tot Hem, die blind en stom was. En Hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag. (context)
 • Mattheus 14:36 en zij smeekten Hem, dat zij alleen maar de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En allen, die Hem aanraakten, werden behouden. (context)
 • Mattheus 15:30 En vele scharen kwamen bij Hem, die lammen, kreupelen, blinden, stommen en vele anderen bij zich hadden, en zij legden die aan zijn voeten neer. En Hij genas hen, (context)
 • Mattheus 17:18 En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af. (context)
 • Mattheus 19:2 En vele scharen volgden Hem en Hij genas hen aldaar. (context)
 • Mattheus 21:14 En in de tempel kwamen blinden en lammen tot Hem en Hij genas hen. (context)
 • Markus 1:31 En Hij kwam naderbij, vatte haar hand en richtte haar op. En de koorts verliet haar en zij diende hen. (context)
 • Markus 10:52 En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Hem op de weg. (context)
 • Lukas 7:21 Op dat ogenblik genas Hij velen van ziekten en plagen en boze geesten en aan vele blinden schonk Hij het gezicht. (context)
 • Lukas 13:13 en Hij legde haar de handen op, en terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God. (context)
 • Lukas 17:14 En Hij zag hen aan en zeide tot hen: Gaat heen, toont u aan de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. (context)
 • Lukas 22:51 Maar Jezus antwoordde en zeide: Laat het hierbij. En Hij raakte het oor aan en genas hem. (context)
 • Johannes 4:50 Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw zoon leeft! De man geloofde het woord, dat Jezus tot hem sprak, en ging heen. (context)
 • Johannes 5:9 En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs. Nu was het sabbat op die dag. (context)
 • Johannes 9:6 Na dit gezegd te hebben, spuwde Hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel en Hij legde hem het slijk op de ogen, (context)
Ja, Jezus kon toen wel genezen, maar kan Hij nu nog genezen? Genezing, is dat niet alleen van in de tijd toen Jezus hier rond liep op de aarde? Wel, ook voor die tijd dat Jezus op de aarde rond liep, gebeurden er al genezingen. God is een genezer. Twee voorbeelden: Ook na die tijd dat Jezus hier rond liep op de aarde, gebeurden er genezingen:
 • Handelingen 3:7 En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels stevig, (context)
 • Handelingen 5:16 En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en bracht zieken en door onreine geesten gekwelden mede. En zij werden allen genezen. (context)
 • Handelingen 9:34 En Petrus zeide tot hem: Eneas, Jezus Christus geneest u; sta op en maak zelf uw bed op. En hij stond onmiddellijk op. (context)
 • Handelingen 14:10 en hij zeide met luider stem: Ga recht op uw voeten staan! En hij sprong overeind en liep heen en weer. (context)
 • Handelingen 16:18 En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur. (context)
 • Handelingen 19:12 zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren. (context)
 • Handelingen 28:8 Nu geschiedde het, dat de vader van Publius met ingewandskoortsen te bed lag; en Paulus ging tot hem en deed een gebed, en hij legde hem de handen op en genas hem. (context)
Trouwens, heeft Jezus zelf niet gezegd, toen Hij het had over de periode na zijn verrijzenis:
 • Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: ... op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. (Marcus 16:1-18)
Wel, kan Jezus nu nog genezen? Ja. Absoluut.
 • Denk ook aan wat Jezus na zijn verrijzenis zei tegen zijn discipelen: "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde." (zie Mattheüs 28:16-20)
  Wil Jezus u genezen? Vraag u eens af, zijn er voorbeelden in de Bijbel van mensen die vroegen om genezen te worden, en die Jezus niet genas? Zou Jezus u dan willen genezen? Wilt u zelf genezen worden?   Wil Jezus u nu genezen? Wanneer genas Jezus die mensen die het hem vroegen?
 • Vaak was dit direct
 • Soms was dit nadat ze iets hadden gedaan (vb. "was u in het badwater Siloam", hem aanraken, hand uitstrekken, Hem antwoorden op de vraag "geloof je" of op de vraag "wat wil je dat ik doe?"...) 
 • Soms was dit terwijl ze iets deden (vb. "sta op, neem uw matras op en wandel", wandelen, "toon u aan de priesters", ...)
Als u wilt genezen worden, is het belangrijk naar mensen te gaan die Christus duidelijk in hen hebben. vaak 'vertegenwoordigers' van Christus, mensen die bekend zijn om de genezingen die rondom hen gebeuren. In de tijd na Jezus verrijzenis zagen we ook dat mensen naar Paulus gingen, of naar Petrus, die het hoofd was van de gemeente in Jeruzalem.   Wat is er voor nodig? Eigenlijk is alleen Jezus er voor nodig. Hij geneest. Punt. Ook als iemand bidt voor u en u geneest, dan is die man of vrouw op zich geen genezer, maar is Jezus en Jezus alleen de genezer. Die man of vrouw is dan enkel een middel om Jezus tot bij die te genezen persoon te brengen. Dat is alles. (Maar zeer belangrijk. Denk maar aan de prachtige zaken die er gebeurd zijn dank zij de bereidheid van Kathryn Kuhlman om haar te laten gebruiken door Jezus om mensen te genezen. Als dit uw roeping is; halleluja!)(zie ook vb hier) Wat wordt er van ons verwacht? Lees eens de voorbeelden waar Jezus genas (zie hier boven). Als ik die lees, zie ik dat er telkens twee dingen gebeurden:
 1. Iemand vroeg aan Jezus om zichzelf of een andere persoon te genezen
 2. Ze geloofden dat Jezus hen kon genezen
Er is een verschil tussen weten en geloven. Jezus wil dat we geloven.  Wij hebben blijkbaar de keuze om al dan niet te geloven. Anders zou Jezus ons niet zeggen dat we moeten geloven. (Jezus wil zeker dat we geloven) Hoe kan je u zelf helpen om te geloven? 
 • Mensen en gemeentes bezoeken waar veel genezingen gebeuren
 • In de Bijbel lezen wat er staat over genezing
 • Teksten over genezing die u aanspreken van buiten leren
 • Bidden over genezing
Niet dat u op deze manier uw genezing zou verdienen. Helemaal niet. Maar je kan uzelf er een beetje mee helpen. Let wel, mensen gaan u niet altijd helpen. velen bestraften Bartimeus, de blinde bedelaar, toen hij Jezus wilde vragen hem te genezen.  (Marcus 10:46-52). Waak zelf over uw geloof.   En wat als geneesmiddelen nodig zijn? Of een operatieve ingreep?Sommige mensen beweren dat het verkeerd is om medicamenten te gebruiken, omdat je dan 'onvoldoende' vertrouwen zou hebben in God. Sommigen zeggen hetzelfde van operatieve ingrepen. Grote nonsens natuurlijk. Die mensen moesten uw eigen kwalen dragen! God heeft heel wat kennis aan dokters gegeven. Laat die mensen die kennis maar gebruiken. Doe alles wat je zelf kan om u te laten behandelen door de beste dokters. (En ja, de beste dokters hoeven geen Christenen te zijn.) Ik heb al dikwijls gebeden voor genezing en gemerkt dat God me genezen had; door een dokter. Als die zaken voor handen zijn, waarom zou u of God ze niet gebruiken? Voor het innemen van ingrijpende geneesmiddelen of het ondergaan van een ingrijpende operatie raad ik u natuurlijk wel sterk aan te bidden, en eventueel iemand te bezoeken die gekend staat voor de genezingen die door zijn of haar handen gebeuren. God voorziet misschien in een miraculeuze oplossing. Je kan dit trouwens altijd doen. Als iemand zegt "ik heb nu voor u gebeden, u bent genezen, stop maar met uw noodzakelijke medicatie', wees dan voorzichtig. Als die medicatie zeer belangrijk is zou ik ze door nemen en me eerst laten onderzoeken door een dokter, die dan inderdaad objectief kan vaststellen dat je die medicatie niet meer nodig hebt.