Schrijf u in

 • Voornaam:

 • E-mail:

 • Ja, stuur me dagelijks een bijbelvers

 • Ja, contacteer me. Ik wil graag meewerken

 • Ja, hou me op de hoogte van cursussen en infosessies

En verder...

Is Konig David een voorbeeld voor ons?


God had behagen in de jonge David, en David werd bijzonder succesvol. God vond hem zelfs geschikt om het koningschap op zich te nemen van zijn dierbare volk Israël. Indien God David selecteerde uit een gans volk, om de belangrijkste functie in dit volk waar te nemen, kunnen we dan niet proberen na te gaan wat God precies zo tof vond in David?

 
Het is niet de bedoeling dat we allemaal worden zoals David. God heeft verschillende karakters en verschillende soorten mensen nodig om te helpen bouwen aan zijn Koninkrijk. Maar door het karakter van David wat beter te leren kennen, en door te zien wat God zo tof vond, leren we ook God wat beter kennen en leren we zien hoe we God kunnen behagen of hoe we God zeker niet behagen.
 

Als we kijken naar Koning David, stellen we vast dat de eenvoudige schaapsherder (1 Samuel 17:34-35) die de reus Goliath versloeg, blijkbaar alles deed wat hij zelf kon om zijn beste beentje voor te zetten.


Lees het nog eens na in 1 Samuel 17 en 18. Bijzonder inspirerend.


David was moedig.

 • 1 Samuel 17:11: Alle Israëlieten waren bang, zelfs hun koning. Zie ook vers 24.
 • David is moedig genoeg om te gaan: 1 Samuel 17:32
 • Uit zijn vroegere activiteiten kunnen we ook afleiden dat David moedig was: 1 Samuel 17:34-37
 • Lees ook 1 Samuel 17:48 (!) en 1 Samuel 17:51
 • David vluchtte niet, maar 'knokte voor zijn brokken': 1 Samuel 17:48-49

 

David was een werker, een actieveling:

 • 1 Samuel 17:20: vroeg in de morgen
 • 1 Samuel 17:22 & 1 Samuel 17:48 (!): Hij liep.
 • Hij wilde de verwachtingen overtreffen: Soul vroeg hem 100 Filistijnen te doden, en hij doodde er 200. (1 Samuel 18:25-26)

 

David  was vastberaden:

 • Zelf al geloofde de koning (Saul) er niet in dat David Goliath kon verslaan, toch ging hij verder. 1 Samuel 17:33

 

David bekeek de zaken door de ogen van God:

 • 1 Samuel 17:26 & 36-37 & 45-47 (!!)

 

David onderwierp zich aan het gezag van de Koning.

 • 1 Samuel 17:32 & 58
 • nederig zelfbeeld tegenover de koning: 1 Samuel 18:23 Ik ben immers een arm en gering man. Hij kon respect tonen. Hoeveel mensen zijn er de dag van vandaag die dat nog kunnen?

 

Hij toetste de hulp die hem aangeboden werd

De hulp die hij aangeboden kreeg, probeerde hij, en toen besloot hij: Saul wilde David helpen met een uitrusting, David probeerde die hulp, maar vond het toch beter zonder. 1 Samuel 17:38-39

 

En we weten allemaal: David realiseerde zeer veel zaken.

Hij was zeer succesvol. Lees bijvoorbeeld:

 • 1 Samuel 18:5 Whatever Saul sent him to do, David did it so successfully (or 'wisely') that Saul gave him a high rank in the army. This pleased all the people, and Sauls officers as well. (NIV) (zie ook vers 7)
 • 1 Samuel 18:30 Wanneer de vorsten der Filistijnen uitrukten, had David, zovaak zij uitrukten, meer voorspoed dan alle dienaren van Saul, zodat zijn naam zeer beroemd werd. (NIV: The Philistine commanders continued to go out to battle, and as often as they did, David met with more success (or 'acted more wisely') than the rest of Saul's officers, and his name became well known.)

 
Of nog beter: lees gans de geschiedenis van koning David.
 

Tussen haakjes: het zat David niet altijd mee.

 • David kreeg nagenoeg geen steun:
  • Zijn oudste broer hield niet erg van hem en steunde hem niet: 1 Samuel 17:28
  • Saul geloofde niet in David: het was nog maar een kind in zijn ogen 1 Samuel 17:33
  • Zelfs Goliath, zijn tegenstander, had niet de minste achting voor David 1 Samuel 17:42
 • Goliath vervloekte David (1 Samuel 17:43). Merk op dat die vloek de afloop van het gevecht niet heeft beïnvloed.
 • Saul kwam kwaad door het succes dat David had, omdat hij jaloers was. (1 Samuel 18:8-9) Zie ook 1 Samuel 18:29 en 19:11.
 • Het zat David niet altijd mee. Maar hij liet zich daar niet door uit het lood slaan. Hij bleef zijn doel nastreven.

 
 

Wat was het geheim van David?

Lees eens de volgende tekst:

 • 1 Samuel 18:13 daarom verwijderde Saul hem uit zijn omgeving en stelde hem aan tot overste over duizend, zodat hij aan het hoofd van het krijgsvolk uittrok en terugkwam. 14 En David was voorspoedig op al zijn wegen, want de Here was met hem. 15 Toen Saul zag, dat hij zeer voorspoedig was, werd hij bang voor hem;16 maar geheel Israel en Juda hadden David lief, daar hij aan het hoofd van hen uittrok en terugkwam.
  NIV: 14 In everything he did, he had great success (or 'he was very wise') because the Lord was with him. 15 When Saul saw how successful (or 'wise') he was, he was afraid of him. 16 But all Israel and Judah loved David, because he led them in their campaigns.


David geloofde dat God hem zou zegenen!

Daarom was hij zo moedig en sterk. Hij had dit al dikwijls gezien: God was met hem en zegende hem.

 

Waarom geloofde David dat God hem zou zegenen?

Hij was grootgebracht met volgende waarheden. Hij was er als het ware in ondergedompeld. Hij geloofde het en leefde er in: Deuteronomium 28:1-14 Lees deze tekst aandachtig!
 
Mochten wij hier ook van overtuigd zijn, dat God ons zou zegenen, zouden wij dat ook harder werken, meer ondernemen, meer zelfvertrouwen hebben?
 
Ik wel. Hoe zit het met u?
 
Kijk eens naar het volgende vers: Gal 3:29: 'Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen'.
 
Doordat we christenen zijn, zijn we ook erfgenaam van de belofte die God aan Abraham had gedaan. Dezelfde belofte waardoor David geloofde dat Deuteronomium 28:1-14 voor hem gold.
 
Wij mogen dus door Christus (en enkel daardoor ! ) geloven dat deze beloften in Deuteronomium 28 ook voor ons van toepassing zijn.
 

Nog twijfels?

Lees eens Romeinen 8:28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.
 


Vragen:

 • Koos David voor de gemakkelijkste weg?
 • Kun je u verzoenen met de volgende stelling: Het normale leven van een gelovige is een leven van ploeteren,  actief zijn, knokken, overwinnen, proberen met al uw kracht, werken tot je moe bent, projecten uitvoeren, winnen, ... zonder mislukking aan het eind.
 • Is God kwaad op u als u niet voor een dergelijk actief leven kiest? Nee, ik denk het niet. We leven onder de genade. Maar God kan dan wel heel wat minder zegenen: God zegent het werk van uw handen.(Deuteronomium 2:7; 16:15; 24:19; 28;12; 30:9; 2 Kronieken 15:7)


Dit is geen pleidooi voor puur materialisme. Het is een pleidooi voor een actief overwinnend leven, op basis van het geloof in Christus, op basis van dié waarden die Christus belangrijk vindt, een leven van uitmuntendheid, een leven waarin dingen gerealiseerd worden, een krachtig leven, een zinvol leven, een leven dat God behaagt, een leven waarin dingen gebeuren die God groot maken.

 
Prediker 9:10 (NIV) Whatever your hand finds to do, do it with all your might (...) (Statenvertaling: Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht; ...)