Schrijf u in

  • Voornaam:

  • E-mail:

  • Ja, stuur me dagelijks een bijbelvers

  • Ja, contacteer me. Ik wil graag meewerken

  • Ja, hou me op de hoogte van cursussen en infosessies

En verder...

Johannes 5:1-16 Man kan na 38 jaar weer gaan1 Daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem.
2 Nu is er te Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad, dat in het Hebreeuws de bijnaam Betesda draagt, met vijf zuilengangen.
3 Daarin lag een menigte zieken, blinden, verlamden en verschrompelden, die wachtten op de beweging van het water.
4 Want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neder in het bad; dan bewoog het water; wie er dan het eerst in kwam na de beweging van het water werd gezond, wat voor ziekte hij ook had.
5 En daar was een man, die reeds achtendertig jaar lang ziek geweest was.
6 Hem zag Jezus liggen en daar Hij wist, dat hij daar reeds lange tijd was, zeide Hij tot hem: Wilt gij gezond worden?
7 De zieke antwoordde Hem: Here, ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen; en terwijl ik onderweg ben, daalt een ander voor mij af.
8 Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw matras op en wandel.
9 En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs. Nu was het sabbat op die dag.
10 De Joden dan zeiden tot de genezene: Het is sabbat en dan moogt gij uw matras niet dragen.
11 Doch hij antwoordde hun: Die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd: Neem uw matras op en ga uws weegs.
12 Zij vroegen hem: Wie is de mens, die tot u gezegd heeft: Neem op en ga uws weegs?
13 En de genezene wist niet, wie het was; want Jezus was ontweken, omdat er een grote schare op die plaats was.
14 Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome.
15 De man ging heen en zeide tot de Joden, dat het Jezus was, die hem gezond gemaakt had.
16 En daarom wilden de Joden Jezus vervolgen, omdat Hij deze dingen op sabbat deed.