Schrijf u in

  • Voornaam:

  • E-mail:

  • Ja, stuur me dagelijks een bijbelvers

  • Ja, contacteer me. Ik wil graag meewerken

  • Ja, hou me op de hoogte van cursussen en infosessies

En verder...

Johannes 5:8-17 Actief zijn, zelfs op de sabbat?


8 Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw matras op en wandel.
9 En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs. Nu was het sabbat op die dag.
10 De Joden dan zeiden tot de genezene: Het is sabbat en dan moogt gij uw matras niet dragen.
11 Doch hij antwoordde hun: Die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd: Neem uw matras op en ga uws weegs.
12 Zij vroegen hem: Wie is de mens, die tot u gezegd heeft: Neem op en ga uws weegs?
13 En de genezene wist niet, wie het was; want Jezus was ontweken, omdat er een grote schare op die plaats was.14 Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome.
15 De man ging heen en zeide tot de Joden, dat het Jezus was, die hem gezond gemaakt had.
16 En daarom wilden de Joden Jezus vervolgen, omdat Hij deze dingen op sabbat deed.
17 Maar Hij antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook.