Schrijf u in

 • Voornaam:

 • E-mail:

 • Ja, stuur me dagelijks een bijbelvers

 • Ja, contacteer me. Ik wil graag meewerken

 • Ja, hou me op de hoogte van cursussen en infosessies

En verder...

Wat als uw partner vreemd gaat?

God haat overspel

Op diverse plaatsen in de Bijbel staat zeer duidelijk dat God overspel haat. Enkele voorbeelden:

 • In de 10 geboden wordt het zelfs twee keer vermeld: Er staat "Pleeg geen overspel" en wat verder lezen we "Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander". Als God het in zijn 10 geboden opneemt, moet het voor Hem héél belangrijk zijn. En het wordt dan nog 2 keer opgenomen!
 • In Leviticus 20:10 staat "Wie overspel pleegt met een getrouwde vrouw, een vrouw die een ander toebehoort, moet ter dood gebracht worden. Beide echtbrekers moeten worden gedood". (NBV) (NBG: En een man, die echtbreuk pleegt met iemands vrouw, echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste, zal zeker ter dood gebracht worden; zowel de overspeler als de overspeelster.)
 • Ook in het Nieuwe Testament wordt er naar verwezen, bijvoorbeeld in Mat 5: 27 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel. (NBV)(...) 29 Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. 30 En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, houw haar af en werp haar van u; want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam ter helle vare. (NBG)  (NIV: 27"You have heard that it was said, 'Do not commit adultery (...) 29If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. 30And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell.)
 • Overspel is zelfs zo erg dat je er de hemel door mist: 1 Cor 6.


Overspel is zelfs één van de weinig zaken die voor Christenen verboden zijn: Hand 15: 19 Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen, 20 maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf. (NBV)
Weet dat God zeer goed weet hoe u zich voelt.


God vergelijkt Israël, Zijn volk, heel dikwijls met zijn vrouw. En hoe dikwijls zegt God niet in Zijn Woord dat zijn volk Hem ontrouw is? (Richt U leest erover in Koningen, Jesaja, Ezechiël en tal van andere Bijbelboeken. Het slaat Hem keer op keer met immense droefheid, net zoals een bedrogen partner zich zo rot voelt dat woorden te kort schieten.Het eerste en belangrijkste wat u hebt te doen: roep tot God.


God ziet u graag. Hij weet hoe u zich voelt. En Hij is almachtig. Door Christus kunnen we bij God komen en uitroepen: "Red mij, God. U bent mijn God waarop ik vertrouw. Wees me genadig omwille van Christus bloed en red me tot uw eer." God wilt dat het u goed gaat. Roep tot God, en Hij zal u helpen.


Laat God uw God zijn. Hij is machtig en zal machtige dingen doen. Zelfs in deze situatie zal Hij tonen hoeveel Hij van u houdt. Misschien niet zo snel als u het wel zou willen. Maar zoek God zij wil. Lees in de Bijbel wat er staat over overspel. Laat God uw Gids zijn. Hij zal u zaken tonen waarvan u niet wist. Ook dit zal Hij ten goede gebruiken voor u, Zijn Kind.


Ook als u inzicht of wijsheid te kort komt, bidt God, en Hij zal u helpen. Klik hier voor meer uitleg hierover.
Kunt u uw overspelige echtgeno(o)t(e) de laan uitsturen?

 • Zeker. U hebt dit volste recht. Ook als Christen. U hoeft er geen enkel schuldgevoel over te hebben. God zijn oordeel over overspeligen is zeer hard: de overspeler mist er zelfs de hemel door ! (zie bovenaan deze pagina)
 • U kunt er ook voor kiezen uw echtgeno(o)t(e) een tweede kans te geven; maar u bent hier zeker niet toe verplicht. Om dit te doen lijkt het me absoluut noodzakelijk dat uw partner oprecht berouw heeft, en zich bekeert; dus geen overspel meer pleegt.Kunt u hertrouwen als uw huwelijk is beëindigd door de ontrouw van uw partner?


In de Bijbel staat dat als u hertrouwt nadat u uw partner hebt weggezonden, dat u dan ontrouw pleegt. Behalve in een geval: wanneer uw partner ontrouw was en u haar of hem daarom hebt weggezonden. Het is dus de enige mogelijkheid is om te hertrouwen nadat u uw partner hebt weggezonden zonder echtbreuk of overspel te plegen:

 • Mat 19: 9 Doch Ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk.
 • De Engelse NIV-vertaling is hier wat duidelijker: 9 I tell you that anyone who divorces his wife, except for marital unfaithfulness, and marries another woman commits adultery."


Er zijn gelijkenissen met dit vers: Rom 7:2 Een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij sterft is zij van deze verplichting ontslagen. 3 Als ze zich zolang haar man in leven is met iemand anders inlaat, noemt men haar overspelig. Maar sterft haar man, dan is ze niet langer aan de wet gebonden, dan pleegt ze geen overspel wanneer ze de vrouw van een andere man wordt.


Naar verluid zouden sommige Christenen dit verkeerd interpreteren, en na hun scheiding wachten tot de eerste persoon een seksuele relatie heeft met iemand anders, en dit dan beschouwen als overspel. Dit is onzin en gewoon u zelf iets wijs maken.
Hoe gaan we als Christenen om met overspeligen?

God's advies is hard in deze. Zie vb. 1 Kor 5:11:
 • Wat ik bedoel is dit: u mag niet omgaan met iemand die zichzelf een broeder of zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of uitbuiter. Met zo iemand mag u beslist niet eten. (NBV)    
 • Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. (NBG)
Wat als u zelf overspelig bent?

Ik denk dat God's visie ondertussen voor u heel duidelijk is. God haat overspel. Vlucht uit uw overspel. METEEN. ZONDER COMPROMIS. Als als u als Christen in een overspelige relatie actief bent, dwaalt niet: breek er ogenblikkelijk, drastisch en permanent mee. Als u dat niet doet, tekent u uw eigen ondergang.


Als u er niet ogenblikkelijk mee kapt, zal ik u zeggen wat uw toekomst zal zijn: u zal verder en verder van Gods weg wandelen, omdat uw geweten niet meer durft bij God te komen, en als u 'genoeg' gezondigd hebt, zult u uw geloof vaarwel zeggen, met als uiteindelijke bestemming de eeuwige poel des doods. (klik hier voor een belangrijke Bijbeltekst hierover.)


Weet ook het volgende

 • Als uw partner u een tweede kans geeft, is dit niet iets waar u 'recht' op hebt, omdat uw partner u moet vergeven. U hebt uw deel van het huwelijksverbond geschonden. De verplichting van de andere partij houdt dan ook op. Dus als uw partner u een tweede kans geeft, is dit puur uit genade (genade = compleet onverdiende gunst).
 • Als uw partner u geen tweede kans geeft, hebt u uw partner niets te verwijten.Is er dan nog hoop wanneer u overspel heeft gepleegd? Is er nog vergeving mogelijk?


Ja. Klik eens hier (1 Cor 6)  en lees vers 11. Maar weet dat vergeving gepaard gaat met oprecht berouw en bekering. Bekering wil zeggen: u "keren" op uw levensweg; een andere weg uitgaan; anders wandelen; dus: het overspel niet meer doen en u daar ver van houden.


Als u oprecht berouw toont, uw zonden belijdt en u bekeert, zal God uw zonde vergeven. Eens uw wandel weer in orde is, is het ook niet meer aan Christenen om u te vermijden zoals hoger beschreven.