Schrijf u in

 • Voornaam:

 • E-mail:

 • Ja, stuur me dagelijks een bijbelvers

 • Ja, contacteer me. Ik wil graag meewerken

 • Ja, hou me op de hoogte van cursussen en infosessies

En verder...

Anderen vergeven; wat doen we daar mee als Christen?

Moeten we als Christenen anderen altijd vergeven? Sommige niet-christenen zeggen het u misschien: u kan toch niet kwaad zijn op mij, u moet iedereen vergeven? Dit lijkt een van de weinig zaken die niet-christenen van het christendom denken te weten. Maar is dit zo?

 • Lucas 17:3 Ziet toe op uzelf! Indien uw broeder zondigt, bestraf hem, en indien hij berouw heeft, vergeef hem. 4 En zelfs indien hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal tot u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, zult gij het hem vergeven.
Dit is al duidelijk: als een andere persoon oprecht berouw heeft, dient u hem of haar te vergeven. Er is geen andere uitweg. Het is zelfs zo dat God ons zegt dat we dat moeten doen (en er zijn bijzonder weinig verplichtingen voor Christenen):
 • Marcus 11:24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.
  25 En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve.
  26 Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.
 • Zie ook Mat 18:21-35
Jezus gaf daar een prachtig voorbeeld van toen hij gekruisigd werd. Zelfs toen zei Hij:
 • En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. (Lukas 23:32-43)
 • Jezus zag de wil van God in hetgeen er gebeurde; iemand moest het doen. En Hij vroeg vergeving voor hen die het deden. 
Ook Stephanus, een van de eerste volgelingen van Jezus, werd gedood door steniging, en zei:
 • En zij stenigden Stefanus, die de Here aanriep, zeggende: Here Jezus, ontvang mijn geest. 60 En op de knieen vallende, riep hij met luider stem: Here, reken hun deze zonde niet toe! En met deze woorden ontsliep hij. (Handelingen 6:8-8:1)
 • Ook hij zag Gods wil achter hetgeen gebeurde. Daarom verdient hij enorm veel respect van ons.
  Moeten we dan als Christen zachtgekookte eitjes zijn? Kijk maar eens hoe hard Jezus soms was tegen de Farizeeën. Hij noemde hen 'addergebroed'. Kon Hij hen lelijker verwijten?
 • Mattheus 3:7 Toen hij nu zag, dat vele van de Farizeeen en Sadduceeen tot de doop kwamen, zeide hij tot hen: Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan?
 • Mattheus 12:34 Adderengebroed, hoe kunt gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des harten spreekt de mond.
 • In Mattheus 23 gaat Hij nog een heel stuk verder: Mat 23:23-33.
Hij was niet kwaad uit eigen emoties, maar zocht Gods wil in al die zaken. Dit is belangrijk. Jezus was hier telkens perfect beheerst. Maar wel zeer duidelijk.  Herinnert u zich hoe Jezus de handelaars uit de tempel dreef? Was dat zacht of hardhandig?
 • Mat 21:12 En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit, die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels der wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven verkochten, (Mat 21:12-17)
Stefanus viel ook serieus uit tegen degene die hem wilden veroordelen, op zo een manier dat er héél veel moed voor nodig was. Hij wist dat het zijn dood kon zijn:
 • Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij.Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood, die geprofeteerd hebben van de komst van de Rechtvaardige, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt, gij, die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen, doch haar niet hebt gehouden.
  Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. (Handelingen 7: 51-58)
Conclusie: hard zijn kan, als u de mening van God uitvoert.   Nog enkele moeilijke vragen? Stel dat iemand iemand anders vermoordt en daardoor in de gevangenis zit, en hij komt later tot geloof. Is hij dan alles vergeven?
 • Ja. Absoluut. Daar is geen twijfel aan. God vergeeft alle; geen zonde is te groot zodat ze niet zou vergeven kunnen worden. Jezus zegt "Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen". (Joh 6:37) (zie hier voor meer uitleg)
Kan zijn gevangenisstraf dan niet beëindigd worden?
 • Nee. De persoon moet de gevolgen van zijn daden dragen, en de goede vruchten voortbrengen als gevolg van zijn bekering (Lucas 3:1-8)
Stel dat iemand zich onbetamelijk gedraagt op het werk, en u bent zijn baas. U bent Christen. Dient u dan gewoon alles te accepteren?
 • Nee. Twee zaken komen hier naar voor:
  • De gevolgen van zijn of haar daden moet die persoon dragen:
   Hoe ernstig is het vergrijp? Zijn het zaken die zeer ernstig zijn, misschien zelfs "ontslag om dringende reden" verrechtvaardigen? Dan is het eenvoudig: de regels toepassen.
   Zijn het kleine zaken, kleine maatregelen.
  • Daarnaast wil God in ieder geval niet dat we hem of haar blijven haten. Vergeven is de boodschap, zoals we weten, maar de gevolgen van de daden moet de persoon dragen.